Licencje i uprawnienia

piątek, 16 listopada 2007

Poniżej umieszczam tekst rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczący warunków otrzymania licencji ATPL(A) i ewentualnych uprawnień.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 września 2003 r.

w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

(Dz. U. z dnia 19 września 2003 r. Nr 165, poz. 1603)

Na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

2.6.3. Licencja pilota samolotowego liniowego

2.6.3.1. Szkolenie lotnicze. Kandydat powinien ukończyć oraz zaliczyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi świadectwami.

2.6.3.2. Wiadomości. Kandydat powinien wykazać podczas teoretycznego egzaminu państwowego, że posiada wiadomości w zakresie następujących przedmiotów:

1) prawo lotnicze: podstawy prawa lotniczego międzynarodowego i polskiego, przepisy licencjonowania odnoszące się do licencji pilotów samolotowych i uprawnień, które mogą zostać do niej wpisane, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego oraz współdziałanie z nimi;

2) wiedza ogólna o samolocie: konstrukcja i funkcjonowanie płatowca, zespołów napędowych wszystkich stosowanych rodzajów, systemów i przyrządów pokładowych, łącznie z systemami kierowania lotem, ograniczenia operacyjne samolotów i zespołów napędowych, procedury operacyjne i użytkowania oraz ocena zdatności do lotu samolotu, jego systemów i wyposażenia;

3) osiągi i planowanie lotu: wpływ masy i wyważenia na osiągi i właściwości pilotażowe, określanie i praktyczne wykorzystanie danych o osiągach przy starcie i lądowaniu, podczas lotu poziomego, wznoszącego i szybowego, opracowanie operacyjnego planu lotu i planu lotu na potrzeby ruchu lotniczego;

4) człowiek - możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz wpływie warunków lotu, chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną pilota, czynnik ludzki w lotnictwie;

5) meteorologia: wiedza o atmosferze, czynnikach meteorologicznych i zjawiskach atmosferycznych, również występujących w górnych warstwach troposfery, zagrażających bezpieczeństwu lotu, organizacja osłony meteorologicznej lotnictwa, informacje meteorologiczne na potrzeby lotnictwa, ich pozyskiwanie, interpretacja i wykorzystywanie, wiedza z zakresu klimatologii i jej wykorzystanie na potrzeby lotnictwa;

6) nawigacja: kula ziemska i jej odwzorowania na mapach, odległości i kierunki, plany, mapy i odwzorowania kartograficzne, ich odczytywanie i wykorzystanie w różnych rodzajach lotów, wysokość i poziom lotu, nastawianie wysokościomierzy ciśnieniowych, nawigacja zliczeniowa, wykorzystanie kalkulatorów nawigacyjnych, czas - średni lokalny i uniwersalny koordynowany, strefy czasowe, czas wschodu i zachodu słońca, radionawigacja, systemy radionawigacyjne, wykorzystanie pokładowych urządzeń radionawigacyjnych oraz programowanych systemów kierowania lotem, nawigacja radarowa, transponder, stosowanie metod nawigowania w profesjonalnych operacjach lotniczych dalekiego zasięgu; nawigowanie w strefach podbiegunowych;

7) procedury operacyjne: posługiwanie się dokumentacją operacyjną i nawigacyjną; przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące eksploatacji statków powietrznych, poszukiwanie i ratownictwo, badanie wypadków i incydentów lotniczych; procedury bezpieczeństwa i awaryjne w lotach według wskazań przyrządów, procedury antyhałasowe, procedury operacyjne dotyczące przewożenia ładunków niebezpiecznych, rodzaje ładunków niebezpiecznych, wymagania i praktyki dotyczące informowania pasażerów o zasadach bezpieczeństwa, łącznie z zapewnianiem obserwacji zachowania pasażerów podczas wchodzenia i wychodzenia oraz na pokładzie, skutki naruszenia przepisów lotniczych;

8) zasady lotu: aerodynamika podstawowa, poddźwiękowa i naddźwiękowa, skutki ściśliwości powietrza, stery aerodynamiczne i ich działanie przy różnych zakresach liczby Mach'a, sterowanie przy asymetrii ciągu, wpływ awarii silnika na osiągi samolotu wielosilnikowego, wyważenia masowe i aerodynamiczne sterów, mechanizacja skrzydła, przeciągnięcie, korkociąg - unikanie, zapobieganie i wyprowadzanie, mechanika podstawowych elementów lotu, stateczność i sterowność, obciążenia konstrukcji w locie, mechanika ruchu samolotu na ziemi i obciążenia jego konstrukcji;

9) łączność: frazeologia radiotelefoniczna w języku polskim i angielskim, procedury radiotelefoniczne stosowane przy próbach naziemnych radiostacji, nawiązywanie i prowadzenie łączności podczas lotu we wszystkich klasach przestrzeni powietrznej, zezwolenia, instrukcje, ostrzeżenia i informacje, łączność w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących, procedury stosowane w razie utraty łączności.

2.6.3.3. Umiejętności. Kandydat powinien wykazać się podczas praktycznego egzaminu państwowego posiadaniem umiejętności:

1) operacyjnego przygotowania do lotu, w tym określania charakterystycznych prędkości i parametrów startu i początkowego wznoszenia, zastosowania procedur w razie awarii silnika we wszystkich fazach lotu oraz przygotowania nawigacyjnego, oceny zdatności samolotu i sprawowania nadzoru nad obsługą naziemną;

2) wykonywania wszystkich manewrów i procedur normalnych oraz procedur awaryjnych w sytuacjach niesprawności silnika oraz płatowca, instalacji, systemów monitorowania lotu i kierowania nim, na samolocie certyfikowanym z załogą wieloosobową, pełniąc funkcję pilota sterującego i monitorującego;

3) wykonywania na samolocie wymienionym w pkt 2 wszystkich manewrów i procedur lotu IFR w sytuacjach normalnych, nienormalnych i niebezpiecznych, łącznie z symulowaną niesprawnością silnika, przy wykorzystaniu wszystkich systemów nawigacji własnej i radarowej, w zakresie:

a) przejścia do lotu według wskazań przyrządów natychmiast po oderwaniu,

b) standardowego odlotu i przylotu oraz odlotu i przylotu według instrukcji kontrolera,

d) procedur stosowanych podczas przelotu, łącznie ze skierowaniem samolotu na lotnisko zapasowe,

e) procedur oczekiwania,

f) podejścia według wskazań przyrządów do obowiązujących wysokości minimalnych, łącznie z procedurą nieudanego podejścia oraz podejścia z okrążenia,

g) lądowania po wykonanym podejściu według wskazań przyrządów;

4) zarządzania załogą lotniczą w sytuacjach pełnej jej sprawności, obejmującego podział czynności, współpracę i wykorzystanie list kontrolnych czynności oraz działania w razie niesprawności członka załogi podczas lotu.

2.6.3.4. Praktyka. Kandydat powinien wykazać, że:

1) posiada licencję pilota samolotowego zawodowego z wpisanymi do niej uprawnieniami:

a) do lotów według wskazań przyrządów - IFR,

b) uprawnieniem na typ samolotu określony w pkt 2 lit. a,

chyba że ubiega się o równoczesne wydanie brakujących mu uprawnień wymienionych pod lit. a oraz b;

2) wykonał co najmniej 1.500 godzin lotu jako pilot samolotu, w tym co najmniej:

a) 500 godzin lotu na samolotach z załogą wieloosobową certyfikowanych zgodnie z przepisami JAR-25 albo przepisami równoważnymi do kategorii samolotów transportowych lub zgodnie z przepisami JAR-23 albo przepisami równoważnymi do kategorii samolotów transportu lokalnego,

b) 250 godzin lotu jako pilot dowódca samolotu, lub 100 godzin lotu jako dowódca i 150 godzin lotu jako drugi pilot pełniący funkcję dowódcy pod nadzorem przy zachowaniu warunku zatwierdzenia nadzoru przez Prezesa Urzędu,

c) 200 godzin przelotów jako pilot dowódca samolotu, w tym nie więcej niż 100 godzin wykonanych w charakterze drugiego pilota, wykonującego czynności dowódcy samolotu pod nadzorem, którego metody są zatwierdzone przez Prezesa Urzędu,

d) 75 godzin lotu według wskazań przyrządów, z których nie więcej niż 30 godzin może być czasem ćwiczeń na urządzeniach treningowych,

e) 100 godzin lotu w nocy w charakterze dowódcy albo drugiego pilota samolotu;

3) nie więcej niż ogółem 100 godzin lotu, wykonanych przez niego na urządzeniu treningowym, zostało zaliczone do czasów lotu, wymienionych w pkt 2.

2.6.3.4.1. Do wymaganej w ust. 2.6.3.4 pkt 2 praktyki Prezes Urzędu może zaliczyć, na wniosek kandydata, czas lotów wykonanych przez niego w charakterze dowódcy statku powietrznego:

1) na śmigłowcach albo wiatrakowcach - czas lotu stanowiący nie więcej niż 50 % czasu lotu, na tych statkach powietrznych;

2) na motoszybowcach albo na szybowcach - czas lotu stanowiący nie więcej niż 25 % czasu lotu, na tych statkach powietrznych.

2.6.3.5. Uprawnienia lotnicze, które mogą być wpisane do licencji. Do licencji pilota samolotowego liniowego, po spełnieniu przez niego wymagań określonych dla tych uprawnień, może być wpisane uprawnienie:

1) dotyczące każdej klasy samolotów, w tym motoszybowców turystycznych;

2) dotyczące typu samolotu, które może być ograniczone do wykonywania czynności drugiego pilota, jeżeli uprawnienie to dotyczy samolotu z załogą wieloosobową;

3) instruktora samolotowego:

a) szkolenia ogólnego:

– ograniczone klasy 2,

– klasy 1,

b) szkolenia dotyczące klasy samolotów z załogą jednoosobową:

– jednosilnikowych tłokowych lądowych,

– jednosilnikowych tłokowych wodnych,

– wielosilnikowych tłokowych lądowych,

– wielosilnikowych tłokowych wodnych,

– motoszybowców turystycznych,

– typu samolotu jednosilnikowego turbośmigłowego lądowego,

– typu samolotu jednosilnikowego turbośmigłowego wodnego,

c) szkolenia dotyczące typu samolotu z załogą jednoosobową:

– wielosilnikowego, wyposażonego w silniki turbośmigłowe albo turboodrzutowe,

– An-2,

d) szkolenia na oznaczony typ samolotu z załogą wieloosobową,

e) szkolenia w lotach według wskazań przyrządów,

f) specjalne instruktora symulatorowego, po spełnieniu wymagań określonych w ust. 6.1.2 i 6.2.1.1;

4) pilota doświadczalnego klasy 3, 2 lub 1;

5) do wykonywania lotów AGRO;

6) do wykonywania lotów gaśniczych;

7) na wiatrakowce, jeżeli odbył i zaliczył szkolenie lotnicze wymagane dla kandydatów na licencję pilota wiatrakowcowego, a nie zamierza ubiegać się o wydanie licencji pilota wiatrakowcowego lub uprawnień, które mogą być do niej wpisane.

2.6.3.6. Uprawnienia posiadacza licencji. Posiadacz licencji pilota samolotowego liniowego jest uprawniony do:

1) korzystania z wszystkich uprawnień, wynikających z licencji pilota samolotowego turystycznego i zawodowego oraz uprawnienia lotniczego do lotów według wskazań przyrządów - IFR;

2) wykonywania za wynagrodzeniem czynności pilota dowódcy i drugiego pilota na wszystkich samolotach certyfikowanych do lotów z załogą wieloosobową, podczas wykonywania operacji przewozu lotniczego;

3) korzystania z innych ważnych uprawnień lotniczych wpisanych do jego licencji.

Poniżej umieszczam tekst rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczący warunków otrzymania licencji CPL(A) i ewentualnych uprawnień.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 września 2003 r.

w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

(Dz. U. z dnia 19 września 2003 r. Nr 165, poz. 1603)

Na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

2.6.2. Licencja pilota samolotowego zawodowego

2.6.2.1. Szkolenie lotnicze. Kandydat powinien ukończyć i zaliczyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi świadectwami.

2.6.2.2. Wiadomości. Kandydat powinien wykazać podczas teoretycznego egzaminu państwowego, że posiada wiadomości w zakresie następujących przedmiotów:

1) prawo lotnicze: podstawy prawa lotniczego międzynarodowego i polskiego, przepisy licencjonowania odnoszące się do licencji pilota samolotowego turystycznego, zawodowego i uprawnień, które mogą zostać do nich wpisane, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego oraz współdziałanie z nimi;

2) wiedza ogólna o samolocie: konstrukcja i funkcjonowanie płatowca, zespołów napędowych, systemów i przyrządów pokładowych, ograniczenia operacyjne samolotów i zespołów napędowych oraz ocena zdatności do lotu samolotu, jego systemów i wyposażeń;

3) osiągi i planowanie lotu: masa i wyważenie, wpływ masy i wyważenia na osiągi i właściwości pilotażowe, określanie i praktyczne wykorzystanie danych o osiągach przy starcie i lądowaniu, podczas lotu poziomego, wznoszącego i szybowego, opracowanie operacyjnego planu lotu i planu lotu na potrzeby ruchu lotniczego;

4) człowiek - możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz wpływie warunków lotu, chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną pilota, czynnik ludzki w lotnictwie;

5) meteorologia: wiedza o atmosferze, czynnikach meteorologicznych i zjawiskach atmosferycznych, szczególnie zagrażających bezpieczeństwu lotu, organizacja osłony meteorologicznej lotnictwa, informacje meteorologiczne na potrzeby lotnictwa, ich pozyskiwanie, interpretacja i wykorzystywanie, wiedza z zakresu klimatologii i wykorzystanie na potrzeby lotnictwa,

6) nawigacja: kula ziemska i jej odwzorowania na mapach, odległości i kierunki, plany, mapy i odwzorowania kartograficzne, ich odczytywanie i wykorzystanie w różnych rodzajach lotów, wysokość i poziom lotu, nastawianie wysokościomierzy ciśnieniowych, nawigacja zliczeniowa, wykorzystanie kalkulatorów nawigacyjnych, czas - średni lokalny i uniwersalny koordynowany, strefy czasowe, czas wschodu i zachodu słońca, radionawigacja, systemy radionawigacyjne, rodzaje i wykorzystanie pokładowych urządzeń radionawigacyjnych, nawigacja radarowa, transponder, stosowanie metod nawigowania w profesjonalnych operacjach lotniczych;

7) procedury operacyjne: posługiwanie się dokumentacją operacyjną i nawigacyjną, przepisy międzynarodowe i krajowe o eksploatacji statków powietrznych, poszukiwaniu i ratownictwie, badaniu wypadków i incydentów lotniczych, procedury przeciwhałasowe, procedury operacyjne stosowane podczas przewozu ładunków, szczególnie niebezpiecznych, rodzaje ładunków niebezpiecznych, wymagania i praktyki dotyczące informowania pasażerów o zasadach bezpieczeństwa, łącznie z zapewnianiem obserwacji zachowania pasażerów podczas wchodzenia i wychodzenia oraz na pokładzie, skutki naruszenia przepisów lotniczych;

8) zasady lotu: aerodynamika podstawowa, poddźwiękowa, stery aerodynamiczne i ich działanie, wyważenie masowe i aerodynamiczne sterów, sterowanie przy asymetrii ciągu wywołanej awarią silnika samolotu wielosilnikowego, mechanizacja skrzydła, przeciągnięcie, korkociąg - unikanie, zapobieganie i wyprowadzanie, mechanika podstawowych elementów lotu, stateczność i sterowność, obciążenia konstrukcji w locie, mechanika ruchu samolotu na ziemi i obciążenia jego konstrukcji, przy układach podwozia z kołem przednim i ogonowym;

9) łączność: frazeologia radiotelefoniczna w języku polskim i angielskim, procedury radiotelefoniczne stosowane przy próbach naziemnych radiostacji, nawiązywanie i prowadzenie łączności podczas lotu we wszystkich klasach przestrzeni powietrznej, zezwolenia, instrukcje, ostrzeżenia i informacje, łączność w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących, procedury w razie utraty łączności.

2.6.2.3. Umiejętności. Kandydat powinien wykazać podczas praktycznego egzaminu państwowego, że posiada umiejętności:

1) operacyjnego i nawigacyjnego przygotowania do lotu, oceny zdatności i obsługi naziemnej samolotu;

2) wykonania procedur kołowania i lotów w przestrzeni powietrznej przylotniskowej, zachowania środków ostrożności i procedur antykolizyjnych;

3) pilotowania samolotu według zewnętrznych punktów oceny położenia w locie z widocznością;

4) wykonania lotu z prędkościami minimalnymi, rozpoznawania i wyprowadzania z przeciągnięcia, w fazie początkowej i po utracie siły nośnej, rozpoznawania i wyprowadzania z korkociągu w fazie początkowej i korkociągu ustalonego;

5) wykonania lotu z prędkością zbliżoną do prędkości nieprzekraczalnej, rozpoznawania stromej, pogłębiającej się spirali, odróżniania jej od korkociągu i wyprowadzania z niej bez przekroczenia ograniczeń samolotu;

6) wykonania startu i lądowania normalnego przy wietrze o kierunku i prędkości określonej w instrukcji użytkowania samolotu w locie;

7) wykonania procedur: krótkiego startu i stromego wznoszenia początkowego oraz stromego podejścia i krótkiego lądowania, operacji połączonych ze startem i lądowaniem na lądowiskach;

8) wykonania lotu wyłącznie według wskazań przyrządów, bez widoczności ziemi, obejmującego:

a) wykonywanie normalnych manewrów pilotażowych przy normalnym i ograniczonym zestawie przyrządów,

b) wyprowadzanie z nienormalnych położeń przy normalnym i ograniczonym zestawie przyrządów,

c) nawigowanie z wykorzystaniem radionawigacji;

9) wykonania przelotu VFR w oparciu o zewnętrzne punkty orientacyjne, nawigację zliczeniową i radionawigację;

10) wykonania procedur awaryjnych, łącznie z symulowaniem: awarii zespołu napędowego oraz przymusowego i zapobiegawczego lądowania, niesprawności wyposażeń i pożaru w locie;

11) wykonania przylotu do lotniska kontrolowanego i odlotu z niego, przelotu VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym;

12) prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej w języku polskim i angielskim w lotach VFR, w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym;

13) wykonania lotów nocnych VFR, nadlotniskowych i przelotów.

2.6.2.4. Praktyka. Kandydat powinien wykazać, że:

1) wykonał jako pilot samolotu co najmniej 150 godzin lotu podczas szkolenia zintegrowanego albo 200 godzin lotu podczas szkolenia modułowego, w tym co najmniej:

a) 70 godzin lotu jako pilot dowódca samolotu podczas szkolenia zintegrowanego albo 100 godzin lotu podczas szkolenia modułowego,

b) 20 godzin przelotu jako pilot dowódca samolotu, włączając w to przelot na odległość nie mniejszą niż 540 km (300 NM), podczas którego zostały wykonane dwa lądowania z całkowitym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach,

c) 10 godzin lotu na dwusterze według wskazań przyrządów, z których nie więcej niż 5 godzin może być czasem ćwiczeń na urządzeniu treningowym,

d) 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niż:

– 5 godzin lotów szkoleniowych na dwusterze, w tym co najmniej 3 godziny przelotu,

– 5 godzin lotów szkoleniowych samodzielnych, w tym co najmniej 3 godziny przelotu w nocy i 5 samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem;

2) nie więcej niż ogółem 10 godzin lotu, wykonanych na urządzeniu treningowym zostało zaliczone do czasów lotu, wymienionych w pkt 1.

2.6.2.4.1. Do czasu lotu: 200 albo 150 godzin, wymienionych w ust. 2.6.2.4. pkt 1, mogą być zaliczone czasy lotów wykonane w charakterze dowódcy statku powietrznego:

1) podczas szkolenia zintegrowanego: 20 godzin lotu na śmigłowcach albo wiatrakowcach, albo na motoszybowcach turystycznych, przez posiadacza licencji pilota turystycznego na wymienione kategorie statków powietrznych;

2) podczas szkolenia modułowego:

a) 100 godzin lotu wykonanego na śmigłowcach albo wiatrakowcach przez posiadacza licencji pilota zawodowego, uprawniającej do lotów na wymienionych kategoriach statków powietrznych,

b) 30 godzin lotu wykonanego na śmigłowcach albo wiatrakowcach przez posiadacza licencji pilota turystycznego, uprawniającej do lotów na wymienionych kategoriach statków powietrznych,

c) 30 godzin lotu wykonanego na motoszybowcach turystycznych albo szybowcach przez posiadacza licencji pilota, uprawniającej do lotów na wymienionych kategoriach statków powietrznych.

2.6.2.5. Uprawnienia lotnicze, które mogą być wpisane do licencji. Do licencji pilota samolotowego zawodowego, po spełnieniu przez niego wymagań określonych dla tych uprawnień, może być wpisane uprawnienie:

1) dotyczące każdej klasy samolotów, w tym motoszybowców turystycznych;

2) dotyczące każdego typu samolotu, które może być ograniczone do wykonywania czynności drugiego pilota, jeżeli uprawnienie to dotyczy samolotu z załogą wieloosobową;

3) do lotów według wskazań przyrządów - IFR;

4) instruktora samolotowego:

a) szkolenia ogólnego:

– ograniczone klasy 2,

– klasy 1;

b) szkolenia na klasę samolotów z załogą jednoosobową:

– jednosilnikowych tłokowych lądowych,

– jednosilnikowych tłokowych wodnych,

– wielosilnikowych tłokowych lądowych,

– wielosilnikowych tłokowych wodnych,

– motoszybowców turystycznych;

5) dotyczące typu samolotu:

a) jednosilnikowego turbośmigłowego lądowego,

b) jednosilnikowego turbośmigłowego wodnego;

c) z załogą wieloosobową, które może być ograniczone do wykonywania wyłącznie czynności drugiego pilota;

d) wielosilnikowego z załogą jednoosobową, wyposażonego w silniki turbośmigłowe albo turboodrzutowe,

e) An 2,

oraz szkolenia:

f) na oznaczony typ samolotu z załogą wieloosobową,

g) w lotach według wskazań przyrządów - IFR,

h) do uprawnienia specjalnego instruktora symulatorowego, po spełnieniu wymagań określonych w ust. 6.1.2 i 6.2.1.1;

6) pilota doświadczalnego klasy 3, 2 lub 1;

7) do wykonywania lotów AGRO;

8) do wykonywania lotów gaśniczych;

9) na wiatrakowce, jeżeli odbył i zaliczył szkolenie lotnicze wymagane dla kandydatów na licencję pilota wiatrakowcowego, a nie zamierza ubiegać się o wydanie licencji pilota wiatrakowcowego lub uprawnień, które mogą być do niej wpisane.

2.6.2.6. Uprawnienia posiadacza licencji. Posiadacz licencji pilota samolotowego zawodowego jest uprawniony do:

1) korzystania z wszystkich uprawnień, wynikających z licencji pilota samolotowego turystycznego i uprawnienia do lotów nocnych VFR;

2) wykonywania za wynagrodzeniem czynności:

a) pilota dowódcy i drugiego pilota na wszystkich samolotach podczas wykonywania operacji innych niż przewóz lotniczy,

b) pilota dowódcy na wszystkich samolotach certyfikowanych do lotów z załogą jednoosobową albo na samolocie An-2, podczas wykonywania operacji przewozu lotniczego,

c) drugiego pilota na samolotach certyfikowanych do lotów z załogą wieloosobową, podczas wykonywania operacji przewozu lotniczego;

3) korzystania z innych ważnych uprawnień lotniczych wpisanych do jego licencji.

Poniżej umieszczam tekst rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczący warunków otrzymania licencji PPL(A) i ewentualnych uprawnień.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 września 2003 r.

w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

(Dz. U. z dnia 19 września 2003 r. Nr 165, poz. 1603)

Na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

2.6. Wymagania dotyczące poszczególnych licencji

2.6.1. Licencja pilota samolotowego turystycznego

2.6.1.1. Szkolenie lotnicze. Kandydat powinien ukończyć oraz zaliczyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego lub organizacji określonej w § 9 ust. 5 rozporządzenia.

2.6.1.2. Wiadomości. Kandydat powinien wykazać podczas teoretycznego egzaminu państwowego, że posiada wiadomości w zakresie następujących przedmiotów:

1) prawo lotnicze: podstawy prawa lotniczego międzynarodowego i polskiego, przepisy licencjonowania odnoszące się do licencji pilota samolotowego turystycznego i uprawnień, które mogą zostać do niej wpisane, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego;

2) wiedza ogólna o samolocie: wiedza o konstrukcji i funkcjonowaniu płatowca, zespołów napędowych, systemów i przyrządów pokładowych oraz o ocenie zdatności do lotu;

3) osiągi i planowanie lotu: masa i wyważenie, osiągi przy starcie i lądowaniu, podczas lotu poziomego, wznoszącego i szybowego, operacyjny plan lotu i plan na potrzeby ruchu lotniczego;

4) człowiek - możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz wpływie warunków lotu, chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną pilota, czynnik ludzki w lotnictwie;

5) meteorologia: wiedza o atmosferze, czynnikach meteorologicznych i zjawiskach atmosferycznych, szczególnie tych, które zagrażają bezpieczeństwu lotu, organizacja osłony meteorologicznej lotnictwa, informacje meteorologiczne na potrzeby lotnictwa, ich pozyskiwanie, interpretacja i wykorzystywanie, podstawy klimatologii;

6) nawigacja: kula ziemska i jej odwzorowania na mapach, odległości i kierunki, plany, mapy i odwzorowania kartograficzne, ich odczytywanie i wykorzystanie w różnych rodzajach lotów, wysokość i poziom lotu, nastawianie wysokościomierzy ciśnieniowych, nawigacja zliczeniowa, wykorzystanie kalkulatorów nawigacyjnych, czas - średni lokalny i uniwersalny koordynowany, strefy czasowe, czasy wschodu i zachodu słońca, radionawigacja, systemy radionawigacyjne, rodzaje pokładowych urządzeń radionawigacyjnych i ich wykorzystanie, nawigacja radarowa, transponder;

7) procedury operacyjne: przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące eksploatacji statków powietrznych, poszukiwania i ratownictwa, badanie wypadków i incydentów lotniczych, procedury antyhałasowe, skutki naruszenia przepisów lotniczych;

8) zasady lotu: podstawy aerodynamiki, stery aerodynamiczne i ich działanie, wyważenia masowe i aerodynamiczne sterów, mechanizacja skrzydła, przeciągnięcie, korkociąg - unikanie, zapobieganie i wyprowadzanie, mechanika lotu, stateczność i sterowność, obciążenia konstrukcji w locie, mechanika ruchu samolotu na ziemi i obciążenia jego konstrukcji;

9) łączność: frazeologia radiotelefoniczna w języku polskim i angielskim, procedury radiotelefoniczne stosowane przy próbach naziemnych radiostacji, nawiązywaniu łączności, w lotach nadlotniskowych i przelotach, zezwolenia, instrukcje, ostrzeżenia i informacje, łączność w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących, procedury postępowania w przypadku utraty łączności;

10) ogólne bezpieczeństwo lotów: samolot - zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie, wykorzystanie wyposażenia bezpieczeństwa, wyposażenia ratowniczego samolotu oraz osobistego załogi i pasażerów - zasady jego użycia, zagrożenia bezpieczeństwa ze strony samolotu i jego ładunku, zagrożenia zewnętrzne ze strony innych statków powietrznych, warunków pogodowych, stanu nawierzchni lotniska, operacje lądowań przymusowych.

2.6.1.3. Umiejętności. Kandydat powinien wykazać się podczas praktycznego egzaminu państwowego posiadaniem umiejętności:

1) operacyjnego i nawigacyjnego przygotowania do lotu, oceny zdatności i obsługi naziemnej samolotu;

2) zastosowania procedur kołowania i lotów w przestrzeni powietrznej wokół lotniska,

3) zachowania środków ostrożności i procedur antykolizyjnych;

4) pilotowania samolotu według zewnętrznych punktów oceny położenia w locie z widocznością,

5) wykonania lotu z prędkościami minimalnymi, rozpoznawania i wyprowadzania z przeciągnięcia, w fazie początkowej i po całkowitej utracie siły nośnej, rozpoznawania autorotacji i wyprowadzania z korkociągu w fazie początkowej i ustalonej,

6) wykonania lotu z prędkością zbliżoną do prędkości nieprzekraczalnej, rozpoznawania stromej, pogłębiającej się spirali i wyprowadzania z niej, bez przekroczenia ograniczeń samolotu;

7) wykonania startu i lądowania normalnego przy wietrze o kierunku i prędkości akceptowanej instrukcją użytkowania samolotu w locie;

8) wykonania procedur krótkiego startu i stromego wznoszenia początkowego oraz stromego podejścia i krótkiego lądowania, operacji połączonej ze startem i lądowaniem na lądowiskach;

9) wykonania lotu wyłącznie według wskazań przyrządów, bez widoczności zewnętrznych punktów odniesienia, składającego się z normalnych manewrów pilotażowych, oraz wyprowadzania z nienormalnych położeń przy normalnym i ograniczonym zestawie przyrządów;

10) wykonania przelotu VFR z wykorzystaniem nawigacji wzrokowej, nawigacji zliczeniowej i radionawigacji;

11) wykonania procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych i w przypadkach niesprawności wyposażenia łącznie z symulowaniem awarii zespołu napędowego oraz przymusowego i zapobiegawczego lądowania i pożaru w locie;

12) wykonania przylotu na lotnisko kontrolowane i odlotu z lotniska kontrolowanego, przelotu VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym;

13) prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej w języku polskim i angielskim w lotach VFR, w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym.

2.6.1.4. Praktyka. Kandydat powinien wykazać, że w trakcie szkolenia lotniczego:

1) wykonał co najmniej 45 godzin lotu na samolotach zaliczonych do klasy samolotów jednosilnikowych, tłokowych, albo 95 godzin, jeżeli szkolenie prowadzone jest na samolotach klasy samolotów wielosilnikowych tłokowych, w tym co najmniej:

a) 25 godzin lotu szkoleniowego na dwusterze z instruktorem,

b) 10 godzin lotu samodzielnego na samolotach klasy samolotów jednosilnikowych, tłokowych albo 70 godzin, jeśli szkolenie jest prowadzone na samolotach klasy samolotów wielosilnikowych, tłokowych,

c) 5 godzin przelotu samodzielnego, włączając w to przelot na odległość nie mniejszą niż 270 km (150 NM), podczas którego zostały wykonane dwa lądowania z całkowitym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach; te 5 godzin przelotu samodzielnego mogą mieścić się w ogólnym czasie lotów samodzielnych, wymienionym pod lit. b;

2) nie więcej niż 5 godzin lotu, wykonanych przez niego na urządzeniu treningowym zostało zaliczone do czasów lotu, wymienionych w pkt 1.

2.6.1.4.1. Jeżeli kandydat jest posiadaczem licencji pilota lub świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego ultralekkiego o cechach samolotu albo śmigłowca, albo wiatrakowca, wówczas określony w ust. 2.6.1.4 pkt 1 czas 45 godzin lotu może być zmniejszony o czas lotu wynoszący 10% czasu lotu wykonanego przez kandydata w charakterze dowódcy jednego z wyżej wymienionych statków powietrznych, jednak nie więcej niż o 10 godzin, pod warunkiem prowadzenia szkolenia według programu szkolenia zatwierdzonego dla tego rodzaju kandydatów.

2.6.1.4.2. Jeżeli kandydat jest posiadaczem licencji pilota śmigłowcowego, wiatrakowcowego, szybowcowego, wówczas określony w ust. 2.6.1.4 pkt 1 czas lotów szkolnych na dwusterze może być zmniejszony nie więcej niż o 20 godzin, pod warunkiem prowadzenia szkolenia według programu szkolenia zatwierdzonego dla tego rodzaju kandydatów.

2.6.1.5. Uprawnienia lotnicze, które mogą być wpisane do licencji. Do licencji pilota samolotowego turystycznego, po spełnieniu przez niego wymagań określonych dla tych uprawnień, mogą być wpisane uprawnienia:

1) dotyczące każdej klasy samolotów, w tym motoszybowców turystycznych;

2) na każdy typ samolotu, które może być ograniczone do wykonywania czynności drugiego pilota, jeżeli uprawnienie to dotyczy samolotu z załogą wieloosobową;

3) do lotów nocnych VFR, po ukończeniu szkolenia praktycznego obejmującego co najmniej 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niż:

a) 5 godzin lotów szkoleniowych na dwusterze, w tym co najmniej 3 godziny przelotu,

b) 5 godzin lotów szkoleniowych samodzielnych, w tym co najmniej 3 godziny przelotu w nocy i co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem;

4) do lotów według wskazań przyrządów - IFR, pod dodatkowym warunkiem posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy wymaganej dla uzyskania licencji pilota zawodowego, albo wymaganego na licencję pilota turystycznego ze stwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania lotów IFR.

2.6.1.6. Uprawnienia posiadacza licencji. Posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności dowódcy i drugiego pilota każdego samolotu nieużywanego odpłatnie, z ograniczeniem do lotów dziennych VFR, chyba że posiada odpowiednie ważne uprawnienie, wymienione w ust. 2.6.1.5 pkt 3 lub 4.

2.6.1.6.1. Uprawnienia wymienione w ust. 2.6.1.6 dotyczą również samolotów określonych w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo lotnicze, chyba że jest wymagane odrębne uprawnienie dotyczące typu.

poniedziałek, 12 listopada 2007

Szczeble kariery zawodowej w lotnictwie wiążą się ze zdobywaniem kolejnych licencji i uprawnień. Oto najważniejsze z nich przy czym zmianie może ulec litera w nawiasie w zależności od typu statku powietrzenego dla jakiego licencja jest przeznaczona. I tak (A) to aeroplanes, (H) helicopters, a (G) to gliders czyli szybowce.

PPL (A) - Private Pilot Licence - licencja turystyczna - możesz latać rekreacyjnie po całym świecie, a po uzyskaniu nalotu 100 godzin wziąć na pokład pasażera, oczywiście niekomercyjnie.

CPL (A) - Commercial Pilot Licence - licencja zawodowa, która daje możliwość zarabiania na lataniu, a także, co jest nowością u wielu przewoźników ze względu na chłonność rynku pilotów, zostania pilotem w liniach lotniczych.

ATPL (A) - Airline Transport Pilot Licence - licencja pilota liniowego - Mount Everest wśród licencji. To ostatni etap, dzięki któremu żadna linia nie odmówi przyjęcia Cię w poczet swoich pilotów. ATPL to najlepsza droga do fotela kapitańskiego.

Oprócz podstawowych licencji powinieneś równolegle z CPL (A) zrobić uprawnienia

MEP (L) - Multi Engine Piston, Land - czyli uprawnienie potrzebe do lotów na samolotach wielosilnikowych.

IR (A) - Instrument Rating - czyli umiejętność latania według wskazań przyrządów

oraz zdobyć uprawnienia do wykonywania

Lotów nocnych oraz

MCC czyli Multi Crew Certificate - uprawnienie do pracy w załodze wieloosobowej

Z IR(A) patrzenie przez szybę nie będzie potrzebne